Processing personal data

Obowiązek informacyjny

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1) (zwanego dalej „RODO”) informuję, iż:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest PROMIS-TECH Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Danuty Siedzikówny 14.


W przypadku jakichkolwiek pytań lub uwag dotyczących przetwarzania Pani/Pana danych osobowych prosimy o kontakt pod adresem mailowym: biuro@promistech.pl, tel. 71 344 70 78 lub pisząc na adres: PROMIS-TECH Sp. z o.o. ul. Danuty Siedzikówny 14, 51-214 Wrocław, z dopiskiem „RODO”.
Administrator będzie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe we wskazanym zakresie w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora w postaci utrzymania relacji biznesowych, umożliwiających kontaktowanie się z Panią/Panem mające na celu współpracę przy realizowanych zleceniach.

Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych opiera się na:

-zawarciu i wykonaniu umowy/zlecenia;

-obowiązkach wynikających z prawa (związanych z prowadzeniem ksiąg rachunkowych i dokumentacji podatkowej);

-ustaleniu, dochodzeniu lub obrony roszczeń;

Pani/Pana/ dane osobowe nie będą udostępniane w żaden sposób innym podmiotom za wyjątkiem:
– podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa;
– firmy prowadzącej Administratorowi dokumentacje rachunkowo-księgową (w zakresie prawa podatkowego, księgowo-rachunkowego).

Administrator nie planuje przekazywania Pani/Pana danych osobowych do odbiorców zlokalizowanych poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (kraje Unii Europejskiej oraz Islandia, Norwegia i Liechtenstein) i organizacji międzynarodowych.

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane w okresie utrzymania relacji biznesowych, przez okres wymagany  przepisami prawa w zakresie przechowywania dokumentacji księgowej i podatkowej lub przez okres przedawnienia roszczeń określony w przepisach prawa.

Przysługuje Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, prawo sprostowania danych nieprawidłowych i uzupełniania danych niekompletnych oraz prawo do ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu wobec operacji przetwarzania danych osobowych, prawo do żądania niezwłocznego usunięcia danych osobowych ze zbiorów prowadzonych przez Administratora

Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku przetwarzania danych osobowych w sposób naruszający przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne w celach związanych z zawarciem i realizacją umowy/zlecenia.

Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w procesie zautomatyzowanego podejmowania decyzji (bez udziału człowieka), w tym  profilowania.